GDPR

 

PERSONDATAPOLITIK FOR FORENINGEN FOR UNGE NYDANSKERE (FUN)

1.Generelt

1.1 Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger som du giver til os eller som vi indsamler om dig, enten som led i medlemskab eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndtere dine oplysninger og hvor længe vi opbevare oplysninger om dig m.m.

2. Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: Foreningen for Unge Nydanskere (FUN), Smallegade 47,1, 2000 Frederiksberg. Telefone:  26278840, e-mail; info@fun-danmark.dk. CVR nr.: 29 88 33 1

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelses af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fir udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandling af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i først omgang rettes til Joyce Nampewo, Smallegade 47,1, 2000 Frederiksberg, joyce@fun-danmark.dk, tlf. 29 27 88 40. 

3. Definitioner

3.1 Nedenfor følge definitioner af vise af de væsentligste persondataretlige begreber

Personoplysninger:

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination kan identificeret en bestem fysisk person.

Dataansvarlig:

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et anden organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må fortages behandling af personoplysninger.

Databehandler:

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et anden organ, der behandler personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling:

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af søgning i sammenstilling, overledelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Foreningen for Unge Nydanskere (FUN).

Særlig kategorier af personoplysninger:

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger on en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, hvis biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere an fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven:

Den lov som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lom om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

4. Formål med behandlingen af dine personoplysninger.

Afhængig af om du er medlem, frivillig leder, medarbejder eller deltage i vore arrangement, er vi forpligtede til at behandle din personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser du efterspørger og at vi dels kan leve op til vore forpligtelser, når vi administrere dit medlemskab hos os.

5. De personoplysninger som vi behandler om dig.

5.1 For nuværende og tidligere medlemmer behandler vi disse informationer: Navn, adresse, telefon, e-mailadresse, fødselsdato og information om kontingentbetaling

5.2. For nuværende og tidligere medarbejder indsamler vi disse informationer: Navn, adresse, telefon, e-mailadresse, fødselsdato, CPR nr. og kontonummer.

5.3. For nuværende og tidligere frivillig leder indsamler vi disse informationer: Navn, adresse, telefon, e-mailadresse, fødselsdato, CPR nr. og kontonummer.

5.4 For deltagere i vores arrangement indsamler vi disse informationer: Navn, adresse, fødselsdato og informationer om deltagelse i arrangement.

6. Sådan behandler vi dine oplysninger

6.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af om du er medlem, frivillig leder, medarbejder eller deltage i et arrangement.

6.1.1  Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne administrere dit medlemsforhold

6.1.2  Er du frivillig leder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne administrere dit medlemsforhold
 • Indhentelse af Børneattester
 • Godtgørelse af udgifter

6.1.3 Er du medarbejde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • Kunne administrere dit medlemsforhold
 • Indhentelse af Børneattester
 • Godtgørelse af udgifter
 • Udbetaling af løn

6.1.4 Deltager du i et af vores arrangement, anvender vi dine personoplysninger til at

 • Kunne administrere din deltagelse i et arrangement

6.1.5 Cookies

 • På vores hjemmeside gøres der brug af ” cookies” til at styre login smat til at indsamle webstatistik og forbedre din brugeroplevelse. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt.

 7. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (Behandlingsgrundlag)?

7.1  Vi er retligt forpligt ti at behandle personoplysninger om dig, når vi administrere dit medlemsforhold, din opgave som frivillig leder, medarbejder eller som deltager i et arrangement. Vi skal blandt andet gennem regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT.

8. Deling af dine personoplysninger

8.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med administration af dit medlemskab. Det kan f.eks. være online medlemsadministration, SKAT mv.

9. Opbevaring og sletninger af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer din personoplysninger efter nedenstående regler:

9.1 For nuværende og tidligere medlemmer opbevares dine personoplysninger i op til fem år.

9.2 For nuværende og tidligere frivillig ledere opbevares din personoplysninger i op til fem år. Mht. Børneattester opbevares kun information om indhentningstidspunktet.

9.3 For nuværende og tidligere medarbejder opbevares dine personoplysninger i op til fem år. Mht. Børneattester opbevares kun information om indhentningstidspunktet.

9.4 For deltagere i arrangement opbevares din personoplysninger i op til fem år.

10. Dine rettigheder

10.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger som vi behandler om dig. Ved at skrive til os info@fun-danmark.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registeret om dig, herunder de formål so oplysninger er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

10.2 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang der er nødvendigt. Hvis vi -af en eller anden grund ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

10.3 Du har under særlig omstændigheder- ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger

10.4 Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

10.5 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde hvor behandling er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk.1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål.

11. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemfært, før du trak dit samtykke tilbage

12. Sikkerhed

Vi har implementeret interne regler og procedure for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlade vores behandling af personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

13. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

FUN er forpligt til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Ændringer af politik vil blive offentliggjort på www.fun-danmark.dk.

Denne politik er senet opdateret 22/03/2019